A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Mediacje

 

 

 

 

Mediacja jest alternatywną, w odniesieniu do sądownictwa powszechnego, metodą rozwiązywania konfliktów i sporów.  Z roku na rok rośnie zainteresowanie mediacją; co raz więcej osób decyduje się na rozwiązywanie swoich problemów przy wsparciu mediatora.

 

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których moż­liwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

 

Zwolennicy  mediacji wskazują na różnice pomiędzy mediowaniem  a sądownym załatwianiem sporu. Z przeprowadzanych badań wynika, że mediacja jest znacznie tańsza i szybsza niż postępowanie przed sądem, daje więcej satysfakcji; zawarta przed mediatorem ugoda jest prostsza do wyegzekwowania. 

 

Na czym polega więc fenomen mediacji? Wskazać należy na następujące jej cechy:

- dobrowolność - zarówno o skorzystaniu z mediacji, jak i z postępowania przed sądem polubow­nym decydują dobrowolnie zwaśnione strony,

- możliwość wyboru mediatora i arbitra,

- możliwość decydowania o dowodach,

- prostota procedur i szybkości postępowania,

- bezstronność, neutralność i poufność,

- niskie koszta.

 


Klienci Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy mogą skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje są bezpłatne. Kontakt z mediatorem odbywa sie za pśrednictwem pracowników Biura.

Zachęcamy do pobrania WNIOSKU O MEDIACJE.
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotek  na temat mediacji

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń