A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Najważniejsze akty prawne


 

 

Ignorantia iuris nocet. Ta stara rzymska paremia znaczy: nieznajomość prawa szkodzi. Jakie znaczenie ma ona w praktyce? Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością prawa. Ten, kto narusza obowiązujący porządek prawny, nawet jeżeli działa nieświadomie, ponosi konsekwencje swoich czynów. Nieznajomość treści norm prawnych lub niewiedza o ich istnieniu nie stanowi okoliczności łagodzącej. Jak więc uniknąć przykrych konsekwencji swojej niewiedzy?

Dla wielu z nas prawo jest zawiłe i niezrozumiałe. Często nie wiemy gdzie szukać interesujących nas przepisów. Dodatkową trudność stanowi fakt, że akt prawne bywają co pewien czas nowelizowane.

 
Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze (z uwagi na problematykę, jaką zajmuję się Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy) akty prawne.
 

 

Ustawy:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Rozporządzenia:

Rozp. RM z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty"

 Rozp. Ministra Parcy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

Uchwały:

Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020

 

 

 Uwaga: stan prawny na dzień 12.01.2017 r.

 

Zapraszamy do korzystania z Intenetowego Systemu Aktów Prawnych, który pozwoli na szybkie odnalezienie aktu prawnego oraz zweryfikowanie jego aktualności.

Copyright © 2020 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń