A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Szkolenie!

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, samorząd powiatowy opracowuje i realizuje programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie[i]. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, samorząd województwa przyjął do realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego autorski program „Bez przemocy” [ii]. W poprzednich latach odbyły się już trzy edycje szkolenia dla trenerów tego Programu, dające uprawnienia do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. 

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych szkoleniem oraz prowadzeniem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i spełniających przedstawione poniżej warunki zapraszam do kontaktu z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy (Tel. 56/ 656 10 78;  e-mail: e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl).

Kandydaci na szkolenie, które odbędzie się w terminie 14-18 listopada 2016 r. (5 dni / 50 godzin dydaktycznych), powinni spełniać poniższe kryteria[iii]:

  • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej;
  • albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  • udokumentowane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin;
  • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie pary trenerów (kobiety i mężczyzny), którzy potem wspólnie będą mogli pracować zgodnie z programem „Bez przemocy” (karta zgłoszenia w załączeniu).

Informuje również, że szkolenie odbędzie się w Budynku Urzędu Marszałkowskiego, w Toruniu, Pl. Teatralny 2, sala 308 (II piętro). Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a Organizator zapewnia:

  •  wyżywienie (obiad, serwis kawowy),
  •  materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające przez okres 5 lat, do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wg. ww. programu (dla uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich zajęciach i pozytywnie napiszą test sprawdzający).

Organizator szkolenia nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży. [i] Dz. U. 2015 poz. 1390, art. 6 ust. 4 „Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy
w szczególności:

1)     tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

2)     opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.”

[ii] Uchwała nr 14/404/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcie programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

[iii] por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – Dz.U. 2011, poz. 259.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń