A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Przyjęcie Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny

Fot. Andrzej Goiński

 

Uchwałą nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. przyjęty został „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”.

Opracowanie „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), która stanowi, iż do zadań własnych samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będących integralna częścią strategii rozwoju województwa.

Projekt Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny poddany został konsultacjom społecznym, które trwały od 25 kwietnia do 29 maja 2014 r. W tym czasie jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy mogli wyrażać opinie na temat projektu programu. Uchwałą nr 25/864/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. przyjęto sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.

 

Do pobrania:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń