A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Razem przeciw przemocy

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grudziądzu zorganizowało w dniu 27 października 2017 r. Konferencję Powiatową „Razem przeciw przemocy” adresowaną do szerokiego grona osób stykających się (realnie lub potencjalnie) w swojej pracy zawodowej z osobami dotkniętymi przemocą domową.

Poruszane na konferencji zagadnienia to: próba analizy skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu grudziądzkiego, prezentacja różnych form pomocy ofiarom przemocy świadczonej przez różne instytucje i organizacje (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci), a także prezentacja działań skierowanych do sprawców przemocy domowej.

 

Kierownik Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia UM WKP – pani Elżbieta Opiłowska, w prezentacji „Działania i oferta samorządu województwa i samorządów gminnych naszego regionu w zakresie pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc” przedstawiła różnorodne formy pracy w obszarze eliminowania zjawiska przemocy domowej, wynikające z realizowanego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku”. W części poświęconej ofercie pomocy kierowanej do osób jej doświadczających zaprezentowała projekt „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie”. W części dotyczącej pracy ze sprawcami przemocy przedstawiła Program korekcyjno-edukacyjny „Bez Przemocy”, który jest rekomendowany przez samorząd województwa do pracy rewalidacyjnej ze sprawcami przemocy domowej w naszym województwie.

 

Grudziądzka konferencja to kolejna inicjatywa w regionie łącząca różne środowiska i szczeble administracji samorządowej i budująca koalicję przeciw przemocy w rodzinie.

 

Więcej informacji o konferencji dostępna jest również na stronie PCPR Grudziądz: https://pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info/aktualnosci-aktualne/

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń