A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Spotkanie z Policjantami w Świeciu

Spotkaniem w Świeciu zakończył się tegoroczny etap szkoleń, organizowanych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, dla funkcjonariuszy Policji z naszego województwa. Szkolenie pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” zgromadziło w siedzibie Starostwa Świeckiego 28 funkcjonariuszy z całego powiatu. Wspomniane przedsięwzięcie to także dobry przykład współpracy między samorządami różnego szczebla oraz samorządów z Policją.

Kontynuacja cyklu, dla reprezentantów pozostałych Powiatowych Komend Policji z naszego województwa, zaplanowana jest na kolejne lata, tak oby objąć szkoleniami wszystkie powiaty w regionie. W ten sposób samorząd województwa realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i działania zapisane w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.

Informacje o programie oraz osobach prowadząch dostępne są pod adresem: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenia-dla-kujawsko-pomorskich-funkcjonariuszy-policji,163,l1.html. Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze szkoleń, które odbyły się we Włocławku oraz w Brodnicy dostępne są.


Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń