Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Wzory pism

Sporządzenie pisma procesowego, które spełniałoby wszelkie wymogi formalne przewidziane dla danego typu pisma, nie jest prostym zadaniem. Pisma kierowane do sądów obarczone są bardzo często brakami powodującymi konieczność ich usunięcia (nawet pod rygorem zwrotu pisma). Niewątpliwie wyznaczenie dodatkowego czasu na ich usunięcie, powoduje wydłużenie postępowania. Każdy z nas chciałby uniknąć podobnych problemów. Nie każdego stać niestety na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który przygotowałby pismo w naszym imieniu. Dlatego też bardzo często sięgamy po wzory pism. O ile jest to rozwiązanie bardzo dobre, o tyle trzeba zachować czujność. Wzory pism zamieszczanych w Internecie (a po takowe najczęściej sięgamy) zawierają wiele błędów. Najlepiej jest więc korzystać ze sprawdzonych, rzetelnie opracowanych wzorów. Takie znaleźć możemy na przykład na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (zamieszczamy je poniżej). Wzory dotyczą trzech podstawowych dziedzin prawa - prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego.  

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo administracyjne

UWAGA:

Ww. wzory wmagają aktualizacji. Przy oznaczeniu strony powodowej / wnioskodawcy należy podac swój numer PESEL.

Zgodnie z treścią art. 126 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać - w przypadku osób fizycznych - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.
§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny